ბაზისბანკთან თანამშრომლობით, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი საგრანტო კონკურსს აცხადებს

1

ბა­ზის­ბანკსა და სა­ქარ­თვე­ლოს სტრა­ტე­გი­უ­ლი კვლე­ვე­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის ცენ­ტრს (CSRDG) შო­რის გა­ფორ­მე­ბუ­ლია ურ­თი­ერ­თთა­ნამ­შრომ­ლო­ბის მე­მო­რან­დუ­მი, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში მოქ­მე­დი სო­ცი­ა­ლუ­რი სა­წარ­მო­ე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბა­სა და ბა­ზის­ბან­კის მხრი­დან სო­ცი­ა­ლუ­რი მე­წარ­მე­ო­ბის კონ­ცეფ­ცი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებს რო­გორც ფი­ნან­სუ­რი, ასე­ვე ტექ­ნი­კუ­რი მხარ­და­ჭე­რის მე­ქა­ნიზ­მე­ბით.საგ­რან­ტო კონ­კურ­სის შე­სა­ხებ დე­ტა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია მო­ცე­მუ­ლია CSRDG -ის ვებ-გვერ­დზე:

0
0
Kateqoriya: Maraqlı
Sonrakı yazı
Azərbaycanlı hüquq müdafiəçisi Nobel Sülh mükafatına layiq görülüb
Öncəki yazı
“ყველაფერი გავყიდეთ, ბავშვი ჩავიყვანეთ ოპერაციაზე… გუშინ გვითხრეს, დეპორტი გაქვთო” – გერმანიიდან საქართველოს ათეულობით მოქალაქის დეპორტაცია განხორციელდა