აბიტურიენტებისთვის და სწავლის საზღვარგარეთ გაგრძელების მსურველებმა არ გამოტოვოთ ეს სტატია!

4

6-7 ოქ­ტომ­ბერს ექ­სპო­ჯორ­ჯი­ა­ში გა­ი­მარ­თე­ბა გა­ნათ­ლე­ბის გა­მო­ფე­ნა, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ოქ­ნე­ბა აბი­ტუ­რი­ენ­ტე­ბის­თვის და სწავ­ლის სა­ზღვარ­გა­რეთ გაგ­რძე­ლე­ბის მსურ­ველ­თათ­ვის. გა­მო­ფე­ნა მთლი­ა­ნად ეძღვნე­ბა აბი­ტუ­რი­ენ­ტებს და­ვეხ­მა­როთ სწო­რი არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა­ში და და­ვა­ნა­ხოთ ყვე­ლა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლო­ში ისე სა­ზღვარ­გა­რეთ სწავ­ლის გაგ­რძე­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. მათ ად­გილ­ზე დახ­ვდე­ბათ ოთხი ძი­რი­თა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბა: 1.უნი­ვერ­სტე­ტე­ბი და სას­წავ­ლებ­ლე­ბი ( ად­გი­ლობ­რი­ვი და სა­ერ­თა­შო­რი­სო უნი­ვერ­სტე­ტე­ბი) 2.სტი­პენ­დი­ის გამ­ცე­მი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი -ამე­რი­კის სა­ელ­ჩო (სა­ელ­ჩოს წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი გაგ­ვაც­ნობს ვი­ზის მი­ღე­ბის სა­კი­თხებს, და­ფი­ნან­სე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს და რჩე­ვებს მის­ცემს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად ყვე­ლა მოს­წავ­ლეს რო­გორ ჩა­ა­ბა­რონ და მო­ი­პო­ვონ ეს და­ფი­ნან­სე­ბა) – სა­ქარ­თვე­ლოს ფრან­გუ­ლი ინ­სტი­ტუ­ტი- და­ფი­ნან­სე­ბე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი ბა­კა­ლავ­რის და მა­გის­ტრა­ტუ­რის სტუ­დენ­ტე­ბი­სათ­ვის -DAAD- გერ­მა­ნი­ა­ში სწავ­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს გა­აც­ნობს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად ყვე­ლა დი­ან­ტე­რე­სე­ბულს,რაც შე­ე­ხე­ბა გა­მოს­ვლე­ბის სე­რი­ას, ის ორ ნა­წი­ლად იქ­ნე­ბა გა­ყო­ფი­ლი – 6 და 7 ოქ­ტომ­ბერს და დამ­სწრე სა­ზო­გა­დო­ე­ბას სა­შუ­ა­ლე­ბა ექ­ნე­ბა, მო­ის­მი­ნოს რო­გორც ინ­დვი­დუ­ა­ლუ­რი ინ­სპი­რა­ცი­უ­ლი გა­მოს­ვლე­ბი ასე­ვე პა­ნე­ლუ­რი დის­კუ­სი­ე­ბი.

0
0
Kateqoriya: Maraqlı
Sonrakı yazı
ABŞ İrandan ələ keçirilən silahları Ukraynaya təhvil verəcək- CNN
Öncəki yazı
Konstitusiya Məhkəməsində prezidentin impiçmenti ilə bağlı iclas sabaha təxirə salınıb